พิมพ์

ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

ชื่อรายการ
ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

p001

ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สำคัญยิ่งของชาวนครศรีธรรมราชและของประชาชนทางภาคใต้ ตำนานเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในหลากหลายชื่อ เช่น ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุเมืองนคร ตำนานพระบรมธาตุเมืองนครฉบับกลอนสวด พระนิพพานโสตรหรือ พระนิพพานสูตร เป็นต้น โดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่องพระนิพพานโสตร หรือ พระนิพพานสูตร มีความแพร่หลายและมีหลายสำนวน อีกทั้งมีปรากฏอยู่แทบทุกจังหวัดในภาคใต้ นอกจากนั้น ยังมีความสัมพันธ์กับตำนานเมืองนครศรีธรรมราช

ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแต่ละสำนวนมีเนื้อหารายละเอียดและความสมบูรณ์แตกต่างกัน แต่มีเค้าโครงเรื่องหลักเหมือนกันคือ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียและลังกามายังภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราช และเป็นบันทึกพัฒนาการของเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งฝังอยู่ที่หาดทรายแก้วเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธา ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และกุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีพลังสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่เมืองนครศรีธรรมราช ทั้งด้านอาณาจักรและศาสนจักรตลอดเวลาอันยาวนานหลายศตวรรษจวบจนถึงปัจจุบัน

รูปภาพ

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    18265 views