พิมพ์

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ท่านสามารถดาวน์โหลด ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ฉบับล่าสุดได้ตาม link ข้างล่างนี้

Click ที่นี่เพื่อ Download ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....

Click ที่นี่เพื่อ Download ตารางเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ฉบับปี ๒๕๕๖ และ ฉบับปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ หากทุกท่านมีความเห็นเช่นไร สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ โดยจัดส่งความเห็นมาทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   หรือแจ้งทาง facebook www.facebook.com/ichthailand


ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ร่วมสร้างกฎหมายเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย

ส่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....
ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป