พิมพ์

ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรม   


1.การกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

2.หลักเกณฑ์การจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ. 2560

3.หลักเกณฑ์การดำเนินงานของอนุกรรมการกลั่นกรอง พ.ศ. 2560

4.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ. 2560

5.หลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2560

6.แบบสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบบ มภ. ๑ doc pdf

7.แบบจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบบ มภ. ๒ doc pdf

 

8.แบบเสนอรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบบ มภ. ๓ doc pdf

 

สรุปข้อมูลรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ (๓๕๔ รายการ) doc 

        Download                                                                        

_Final_Page_01

คู่มือการเสนอขอขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

                                                           

เอกสารหมายเลข ๑ : คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร
ข้อมูลสาระสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข ๒ :คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร
รายชื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข ๓ : คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร
การยินยอมการเสนอขอขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องเบี้ยประชุม  
คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร

 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
 : คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร

 


 

 

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สาขาศิลปะการแสดง   จำนวน  ๖๑  รายการ

สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม  จำนวน  ๕๒  รายการ

สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน  จำนวน  ๕๓  รายการ

สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย  จำนวน ๓๐  รายการ

สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล  จำนวน  ๓๐  รายการ

สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  จำนวน  ๓๕  รายการ

สาขาภาษา  จำนวน  ๒๕  รายการ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปี 2552 - 2557

 

 
1

การชี้แจงทำความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

pokmeeting

รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ich2559

คลิกที่นี่ หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)