การจัดเก็บข้อมูล

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง
21 โขน
22 ขับลื้อ
23 หอไตรล้านนา
24 ตำราคชศาสตร์ฉบับชาวบ้านชาวกูยเมืองสุรินทร์
25 โครงการก้านกกิงกะหร่า
26 โครงการดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู
27 ประเพณีรับบัว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
28 การจัดการความรู้มวยไทยโบราณ 5 สาย
29 โครงการบันทึกรวบรวมเพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ :ภาษาชองและภาษาญัฮกุร
30 เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ
31 สถานภาพการคงอยู่ของละครชาตรีในประเทศไทย
32 มรดกภูมิปัญญาตำรับขนมจีนน้ำพริก ในภาคกลางของประเทศไทย
33 ผ้าจกไทยวน โยนกเชียงแสน 8 เมือง
34 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : การทอผ้าและลวดลายผ้า ของชาวผู้ไทยในประเทศไทย
35 รายงานการศึกษาประเพณีบุญแห่กระธูปอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
36 รายงานวิจัยโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
37 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “การแต่งกายของชุมชนบาบ๋าเพอรานากัน”
38 วิวัฒนาการการทอผ้าขิดของกลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนทัน ตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
39 ลิเกในประเทศไทย
40 ตำนานนางเลือดขาวในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม