พิมพ์

ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้

ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้

เรื่อง : ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้

Title :

ผูhวิจัย : ขวัญเรือน  บุญกอบแก้ว

            ชัยวุฒิ พิยะกูล

            วิทยา บุษบงค์

            กานดารัตน์  วงศ์สุวรรณ

            รัชการ วิชชุรังศรี

 

คำนำ

 

          ตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือตำนานสมเด็จเจ้าพะโคะ  เป็นตำนานที่แพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อทวดเป็นวีรบุรุษทางธรรมหรือเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผู้คนเคารพนับถือ กราบไหว้บูชามาเป็นเวลายาวนานอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา และยังเป็นตำนานที่สัมพันธ์กับหลายพื้นที่และหลายกลุ่มชน  ตำนานนี้จึงมีคุณค่าหลายประการ  เช่น  คุณค่าทางประวัติศาสตร์  คุณค่าทางพุทธศาสนา  คุณค่าทางคติชนวิทยา เป็นต้น ด้วยความสำคัญดังกล่าว  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  เรื่อง  “ตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้ของประเทศไทย”  เพื่อเสนอให้ตำนานนี้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและมนุษยชาติต่อไป

 

          โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตำนานหลวงพ่อทวดในภาคใต้สำเร็จได้เนื่องจากชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี  ซึ่งมีรายชื่อจำนวนมากไม่สามารถนำมากล่าวไว้ทั้งหมดได้  แต่รายชื่อของทุกคนได้ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้แล้ว ทางคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ทำให้งานนี้สำเร็จด้วยดี  และหวังว่ารายงานวิจัยฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย  ส่วนข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่มีในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความเคารพและหวังว่าจะได้ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

icon pdf endownload
icon pdf th