Print

โนราโรงครู

เรื่อง      :     โนราโรงครู

Title      :     Nora Rong Khru

ผู้วิจัย     :     นายพิทยา บุษรารัตน์
                     นายชัยวุฒิ พิยะกูล
                     นายเชิดชัย อ๋องสกุล
                     นายรัชการ วิชชุรังศรี
                     นายวิทยา บุษบงค์
                     นางอิงอร จุลทรัพย์
                     นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว

 ปีงบประมาณ     :     ๒๕๕๗ บทคัดย่อ

         การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโนราโรงครู เพื่อเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คณะผู้รวบรวมได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และการจัดประชุมเสวนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ผลการรวบรวมข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

        โนราโรงครู เป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคใต้ ทั้งนี้เพราะโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึงความเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสางเทวดา อันรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเข้าทรงและพิธีกรรมทางความเชื่อ อื่นๆที่ปรากฏในโนราโรงครู เช่น พิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ พิธีรำสอดเครื่องหรือสอดกำไล เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมด้านการดำรงคุณค่าในการเคารพนับถือครูบาอาจารย์ มีความกตัญญูรู้คุณ มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องชี้นำในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน ช่วยคลี่คลายปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงมีส่วนสำคัญในการสืบทอดและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนราโรงครูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า โนราโรงครู เป็นพิธีกรรมในการนับถือบรรพบุรุษ ซึ่งยังมีการจัดพิธีและแนวปฏิบัติรองรับอย่างเข้มข้นในหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง กระบี่ ระนอง ซึ่งชาวบ้านที่มีบรรพบุรุษรุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นโนราจะต้องนับถือครูหมอตายายโนราและสืบทอดการทำพิธีโนรา โรงครู ด้วยเหตุที่พิธีกรรมโนราโรงครูและการนับถือครูหมอตายายโนราเป็นวิธีการของชาวใต้ในการนับญาติ และการรวมกลุ่ม รวมทั้งมีส่วนในการแก้ปัญหาต่างๆทั้งของปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมที่เป็นปัญหาพื้นฐานทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ปากท้อง ความขัดแย้ง การอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ ความลี้ลับและอำนาจเหนือธรรมชาติ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ การติดต่อสื่อสารกัน การแสดงออกและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น แม้ว่าพิธีกรรมโนราโรงครูยังคงดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ก็ยังจำเป็นจะต้องได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอให้โนราโรงครูเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป

  

 Abstract

         Collecting data of “Nora Rong Khru” (worshipping to gurus of Nora) was aimed to deliver it out as a heritage of cultural wisdom. The collecting committee had gathered the fieldwork data by interview, observation, and seminar with participations from communities. The data collection resulted as follows.

         Nora Rong Khru has been a belief and a ritual ceremony showing the heritage of cultural wisdom that is relating to the folk way of life of southern people. Because Nora Rong Khru has been a ceremony of Buddhist belief among localities. That referred to a belief in the Dharmic principle in Buddhism that has been blending with Brahmanism together with superstition including worshipping to ancestors, spiritualism, and other functions as exist in the ceremony of Nora Rong Khru such as ceremony of taking “Zert” (เทริด) and ceremony of “Ram Sod” (รำสอด) that show the Dharma in maintaining the value of worshipping guru led by gratefulness and mercy as a direction to help sufferers in both mind and physical that are also the essence in inheritance of cultural wisdom since the old times until the present. It might be saying that Nora Rong Khru is a ceremony of paying respect to ancestors that has been organized strictly in many localities especially in upper South and middle South such as Chumporn, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Trang, Krabi, and Ranong. Anyone whose ancestor was a Nora performer must respect the Nora gurus and carry on the ceremony of Nora Rong Khru. As the ceremony of Nora Rong Khru and the respect to Nora gurus have been a procedure of relatives connection and relatives assemble that also involve with solving any problem of an individual and of their society whether bodily or mentally including sex, occupation, conflict, teaching new members, superstition, sickness, intercommunication, expression, recreation, etc. Though the ceremony of Nora Rong Khru is maintaining among social and cultural changes, it is also desired for conservation, support, and development from government authorities and also private sector, particularly communities that own such cultural wisdom, as well as the data collection to propose Nora Rong Khru to be a national wisdom in culture. 

icon pdf th รายงานวิจัย : Download (1 Mb)