Print

หนังใหญ่

เรื่อง      :     หนังใหญ่

Title      :     Nang Yai 

ผู้วิจัย     :     นายคมสันต์ สุทนต์

ปีงบประมาณ     :     ๒๕๕๗ บทคัดย่อ

          หนังใหญ่เป็นศิลปการแสดงยิ่งใหญ่อลังการของไทย ประเภทหุ่นแสงเงาโดยส่วนใหญ่ใช้หนังวัว ขนาดเกือบ ๒ เมตร จำนวนหลายร้อยแผ่นวาดลวดลายแต้มสีสลักอย่างวิจิตรเมื่อยามส่องไฟแสงเงาทาบทับจอ โดยหนังใหญ่เป็นมหรสพหลวง ในราชูปถัมป์และเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ ปรากฏหลักฐานสืบมาแต่ครั้งต้นสมัยอยุธยา มีขนบความเชื่อ ผีพราหมณ์พุทธ ภูมิป๎ญญาวิถีไทยสอดแทรกอยู่มากมาย อาทิ เป็นมหรสพที่แสดงล าดับแรกก่อนโขนละคร ผู้ชายเป็นผู้แสดง และมีพิธีเบิกหน้าพระ เป็นต้น

         หนังใหญ่ได้รวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกันอย่างลงตัวได้แก่ นาฏศิลปและดนตรีคือ การเชิด ดนตรีปี่ พาทย์ บทเพลงประกอบการแสดง การพากย์เจรจา จิตรกรรมและปฏิมากรรม คือการวาดลวดลายสลักตัวหนัง วรรณกรรมคือการประพันธ์ฉันทลักษณ์เรื่องรามเกียรติ์ และสถาปัตยกรรม คือการสร้างจอหนังบังเพลิง การแสดงหนังใหญ่มีจุดมุ่งหมายเป็นการละเล่นเพื่อยอยศพระเจ้าแผ่นดิน ที่เป็นสมมุติเทพดุจนารายณ์อวตาร ตามความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ เป็นสื่อทรงพลังที่ครองใจให้ความสุข ระหว่างราชสำนักกับประชาราษฎร์ พร้อมแทรกหลักตำราพิชัยสงคราม เมื่อหนังใหญ่ถ่ายเทมาสู่ชุมชนบ้าน วัด ได้เสริมให้เป็นอุปรากรสอนหลัก พุทธธรรม ควบขนานไปกับความบันเทิง

          ผลการสำรวจข้อมูลศิลปการแสดงหนังใหญ่ในชุมชน ๙ จังหวัดของประเทศไทยประกอบด้วย ราชบุรี ระยอง สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร อยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์พบว่า มีคณะหนังใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ได้รับสืบทอดมาจากในราชสำนักตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อเนื่องมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนและมีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าผู้อุปภัมป์หรือก่อตั้ง ซึ่งหนังใหญ่ในชุมชนได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๘ จึงยุติลง และเริ่มฟื้นฟูการแสดงหนังใหญ่ อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๙ 

 

Abstract

         Nang Yai is a spectacular arts of Thailand. Type shadow puppet primarily Leather nearly ๒ meters, hundreds of sheets ornately carved paint color when light shines light shadow over the screen. The shadow is the entertainment capital In's Patronage of Brampton and a royal crown. Evidence dating to the time of the Ayutthaya period. A faith tradition Brahmin Buddhist ghost Wisdom Way of Thailand depictions such as theater showing first before pantomime theater. Men's Show The issue before the ceremony, and so on.

        Nang Yai has included various fields of art are together seamlessly. Dramatic Arts and gamelan music is dance music. Theme song for the drama Convection lies, as negotiations overs Painting and Sculpture Paint film is etched. Literature is the literary poetics Ramayana.
and architecture The movie is creating a shield of fire. Nang Yai is an entertainment to celebrate the King. The imaginary gods like Vishnu incarnate. According to Hindu belief in pacifism A powerful media that dominate the pleasure. The court with Rama The main intervention strategy When puppets transplant community to measure teaching opera to be a Buddhist inn parallel with entertainment. 

        As a Survey results of Nang Yai performances in the community of ๙ provinces of Thailand consists of Ratchaburi, Rayong, sing Buri, Ayutthaya Bangkok Lop Buri, ang thong, Samut songkhram and Phetchaburi. During the Rattanakosin period found that the puppets are located in the community of at least ๒๐ have been inherited from the royal court from the Ayutthaya period and continued in the Rattanakosin period. The temple is a community
center and a pastor as a prince of Host sites or establishment. Nang Yai in the community have been popular since the reign of King Rama ๕ to ๘, so settle down and begin to restore the shadow again in ๒๕๑๘ during the reign of the ninth. 

icon pdf th รายงานวิจัย : Download (34 Mb)