Print

โครงการบันทึกรวบรวมเพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ :ภาษาชองและภาษาญัฮกุร


เรื่อง      :     โครงการบันทึกรวบรวม เพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษาชอง และภาษาญัฮกุร

ผู้วิจัย     :     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

                   อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์            

                   น.ส.กุมารี ลาภอาภรณ์

ปีงบประมาณ     :     ๒๕๕๖


 
บทคัดย่อ

           ภาษาแต่ละภาษาล้วนมีคุณค่า เป็นมรดกของมนุษยชาติ ภาษาเป็นระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นจาก ภูมิปัญญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มชน ภาษาจึงเป็นทั้งระบบความคิด ระบบความรู้ ความเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อม เป็นปูมบันทึกภูมิปัญญาและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน

          การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และยุคของการสร้างชาติ ทำให้หลายภาษาตกอยู่ในภาวะวิกฤต โดยจำนวนกว่า ๗๐ กลุ่มภาษาในประเทศไทย มีจำนวนถึง ๑๕ กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มภาวะวิกฤตรุนแรงใกล้สูญ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๕๒) จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้ด้านภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสงวนรักษาและ สืบสานในหมู่เยาวชนหรือชนรุ่นหลังต่อไป
          โครงการบันทึกรวบรวมเพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษาชอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมบันทึกข้อมูลและจัดทำคลังมรดกภูมิปัญญาด้านภาษา วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก และเป็นภาษาดั้งเดิมของดินแดนเอเชียอาคเนย์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชนมีบทบาทเป็นผู้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยตนเอง และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเยาวชนของตนเอง
          ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ได้บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศึกษาระบบภาษา คำศัพท์ วรรณกรรมบอกเล่าต่าง ๆ เช่น นิทาน เพลง ตลอดจนองค์ความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านภาษา เช่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับชาวชอง และวงวิชาการด้านภาษาและชาติพันธุ์ รวมทั้งภาษาชองได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอยูเนสโก้ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีต่อไป
          นอกจากนี้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ยังเกิดกำลังใจและเกิดจิตสำนึกในการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นแนวทางในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อการดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศและของมนุษยชาติโดยส่วนรวม

icon pdf th รายงานวิจัยภาษาชอง : Download (3.76 MB) 

icon pdf th รายงานวิจัยภาษาญัฮกุร : Download (5.68 MB)