Print

เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ

        เรื่อง            :   เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอ

        Title            :   Pga Keu Nyaw (Pgaz K’ Nyau) Traditional Songs  

        ผู้วิจัย           :   นายประเสริฐ ตระการศุภกร

        งบประมาณ    :    2557

 

                                                                                                 บทคัดย่อ


นับว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาของปกาเกอะญอมีมากมายในหลากหลายด้านและหลากหลายมุมของชีวิต หนึ่งในนั้นที่มีความสาคัญและฐานให้กับองค์ความรู้อื่นๆก็คือ เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอหรือปกาเกอะญอเรียกว่า ธา สามารถพูดได้ว่า ธา มีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ซึ่งรวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆของปกาเกอะญอด้วย แต่บริบทปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับการเรียนตารับตาราวิชาการตะวันตกที่รัฐรับมาพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางใช้ทั่วประเทศ รวมทั้งนโยบายพัฒนาชาวเขาให้เป็นคนไทยหรือนโยบายผสมกลมกลืนในเชิงปฏิบัติ จึงกระแทกกระทั้นและถอนรากถอนโคนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตัวตนของลูกหลานชนเผ่า รวมทั้งชนเผ่าปกาเกอะญอด้วยและความรู้ความเข้าใจ ธา และการนาเอาไปใช้ดั่งกาลก่อนก็ถูกลิดรอนไปจนเกือบหมดสิ้น จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่ต้องศึกษารวบรวม ธา เพื่อธารงองค์ความรู้ภูมปัญญาเหล่านี้ไว้
คานิยามของ ธา สามารถนิยามได้ดังนี้ ธา จัดอยู่ในประเภท มุขปาฐะ (Oral tradition) ชนิดหนึ่ง ธา ยังเป็นบทลานาซึ่งเป็นบทฉันท์ กาพย์ กลอนหรือคาประพันธ์บทร้องที่เป็นทานองใช้ในการขับร้องหรือเป็นบทอุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ สามรถสื่อสารโดยการขับร้อง การพูดเพื่อเปรียบเทียบเปรียบโปรย รวมทั้ง พูดแบบท่องโต้ตอบกันได้ ธา จึงเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่อยู่ในวิถีชีวิตทุกๆด้านของปกาเกอะญอ ธา สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามการเอาไปใช้ จึงสามารถจาแนก ธา ออกมาเป็น ๕ ชนิดดังต่อไปนี้ ประเภทที่ ๑ ธา งานมัดมือในวันขึ้นปีใหม่ (หนี่ ซอ โข่) และมัดมือกลางปีการผลิต ( ลาคุปู) ประเภทที่ ๒ ธา พิธีมงคลสมรส (ธา เอาะ มุ) ประเภทที่ ๓ ธา งานศพแบ่งเป็น ๓.๑ ส่งวิญญาณคนตาย [(ธา ปลือ) ๓.๒ ธา หนุ่มสาวในงานศพ (ธา ต่า จาโข่) ประเภทที่ ๔ ร้องเวียน ธา รอบเจดีย์ [(ธาบุโข่) ประเภทที่ ๕ ธา กล่อมเด็ก (ธา มา มี โพ ส่า โฮ) เป็นต้น
งานศึกษานี้นอกจากศึกษารวมรวม ธา แล้ว ยังศึกษาภัยคุกคามในการใช้และสืบทอด ธา สู่คนรุ่นหลัง การปรับใช้ ธา ในเชิงพลวัตรในบริบทปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างพื้นที่ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อหารูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมเป็นที่สนใจและคนรุ่นใหม่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีชีวิตชีวาและปรับใช้กับชีวิตจริงในปัจจุบันได้
                         

                                                                                                 Abstract


There are diverse aspects and types of Karen local wisdom or knowledge, but among the different types of knowledge Hta (traditional songs) are one of the most important. This is because Hta are the roots of other knowledge, can be used to express diverse meanings, and play a vital role in other types of knowledge. In the present context, however, the younger generations do not have time to study Hta, because they only study western knowledge, which is copied by the government to set up the same education curriculum for everyone.
Including the Thai assimilation action plan for the development of tribal people to become Thai people, this education policy forces the young people to follow mainstream culture and society. As a result, the young people have lost their cultural values and knowledge, and all kinds of traditional knowledge, including Hta, have been cut out of their learning process, making all traditional knowledge exist in a parallel sphere with mainstream knowledge. This is the main reason why this study urges recollection and searching for ways young people can gain a space of learning in this area.
The definition of Hta is a type of oral tradition; it is a poem, it has rhyme, it can be both sung as songs and spoken as words, and it can flow into all aspects of daily life and all kinds of knowledge. Based on the way Hta are used, we can classify them into five categories. 1. The New Year season, in the ceremony for tying cotton threads around the wrists, which the Karen call “Kij cu Nif sau hkof”, and which in the middle of the year is called “Kij cu La hkoov pooz”. 2. Wedding ceremonies, 3. Funeral ceremonies, which are divided into two sub-types, 3.1 the process of sending the spirit of death, called “hta pluz”, and 3.2 where young people sing Hta during the funeral ceremony event, called “hta taj ca hkof”, 4. For use when walking around a Buddhist pagoda, called “hta boof qof”, 5. Children’s Hta (hta hpo saf ho), which mothers sing to lull children to sleep or which are songs sung by children.
This study is not just a collection of Hta knowledge for documentation but also a study of the threats which influence the young people in the process of knowledge transmission, to adapt Hta for a dynamic process of helping young people to learn about their culture in this new context, to look for good strategies or mechanisms to help young people to find space
for the transmission of this knowledge, and to seek appropriate mechanisms for Hta to be consistent with young people’s lives in this context and with new technology by engaging in lively and happy experiences for transmitting the Hta knowledge.

 

                                                                                            {youtube}g25KO0g0DWo{/youtube}

                                                                                            {youtube}kvEwZLZGDvg{/youtube}

                                                                                            {youtube}XTTZzCOyyQo{/youtube}

                                                                                            {youtube}xJTa_Ox0nxY{/youtube}

                                                                                            {youtube}i83yYNjLTec{/youtube}

                                                                                            {youtube}V4cNJEB1ILI{/youtube}

                                                                                            {youtube}wUkTScUENaY{/youtube}

                                                                                            {youtube}h_vTU9bOIlg{/youtube}

                                                                                            {youtube}Q1ouUTqwBqc{/youtube}

                                                                                             {youtube}NpPV_LZIUXc{/youtube}


              

icon pdf en
icon pdf thDownload