Print

ผ้าจกไทยวน โยนกเชียงแสน 8 เมือง


เรื่อง   :   ผ้าจกไทยวน โยนกเชียงแสน 8 เมือง

ผู้วิจัย  :   นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม  

ปีงบประมาณ     :     ๒๕๕๕


 
บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่องนี้มีแรงจูงใจ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้  จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบการศึกษาเฉพาะกรณีและการสำรวจภาคสนาม  (Case and Field Study research) ประกอบกับการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research)  ในรูปแบบของข้อมูลเนื้อหาสาระ  ข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเสียง (mp3)  แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยและคณะคาดว่าผลที่จะได้รับจากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้  จะสามารถช่วยให้การขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งเป็นมาจากรายงานการวิจัยในโครงการนี้  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ  คือ  ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระ  โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของ  “ชุมชน”  ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกมิติซึ่งถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการปกป้องคุ้มครองตามหลักการของยูเนสโก (UNESCO)  ที่ได้ออกอนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention)  ปีพุทธศักราช 2515  กอรปกับข้อคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ  “ผ้าจกไทยวน  โยนกเชียงแสน  8  เมือง”  ทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ปลูกจิตใต้สำนึกของชุมชนและเกิดการกระตุ้นความสนใจในการคิดปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนเกิดความชื่นชมร่วมกัน ขณะเดียวกันชุมชนหรือสังคมอื่นๆ  ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้จักได้ตระหนักถึงความสำคัญ  และเคารพมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน  กลุ่มชน  และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง  นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น  มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้ที่เกิดมาจากรายงานการวิจัยในครั้งนี้คือ  รูปแบบของวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนที่ได้รับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากในยุคอดีต  และปัจจุบันยังคงปรากฏให้เห็นอยู่คือ  ผ้าและสิ่ง-ถักทอที่ปรากฏลวดลายและลักษณะที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว  ซึ่งคณะผู้วิจัยจักได้เรียบเรียงข้อมูลด้านต่างๆ  ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและเรียนรู้ซึ่งยังประโยขน์แก่บุคคล  กลุ่มคนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากรายงานการวิจัยครั้งนี้  ประโยชน์ที่ได้รับมิได้เกิดแก่เฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือประเทศไทยเท่านั้น  แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงรายงานการวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้วิจัยและคณะ 

icon pdf thรายงานวิจัย : Download (307 Mb)