Print

การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “การแต่งกายของชุมชนบาบ๋าเพอรานากัน”


เรื่อง   :   การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “การแต่งกายของชุมชนบาบ๋าเพอรานากัน”

ผู้วิจัย     :      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สกุลพิพัฒน์
                      นายศุภชัย สกุลพิพัฒน์
                      นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
                      นางสาวณิชา โตวรรณเกษม

ปีงบประมาณ     :     ๒๕๕๕ 


 
บทคัดย่อ

         การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “การแต่งกายของชุมชนบาบ๋า เพอรานากัน” เป็นการศึกษาระบบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชาวบาบ๋าในประเทศไทย ผ่านขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ผลิตผ้า ผู้ถือครองและผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญา ผู้จำหน่ายผ้า และเยาวชนที่มีความสนใจ เมื่อกระบวนการจัดเก็บความรู้ส่วนหนึ่งสัมฤทธิ์ผล กระบวนการกระตุ้นให้เกิดความส านึกในการเคลื่อนไหวเพื่อท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดและสงวนรักษาวัฒนธรรมไว้ จึงเป็นเป้าหมายต่อไปในการในการรวบรวมความเป็นเอกลักษณ์ของพลเมืองในท้องถิ่น เครื่องแต่งกายบาบ๋าเพอรานากันถือเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในประเทศไทย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนบาบ๋าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ รวมถึงพื้นที่ต้นก าเนิดของชนชาติบาบ๋าคือ ประเทศจีน เหตุการณ์ทางการเมือง การอพยพย้ายถิ่น ทักษะความคิดเรื่องการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ การดำรงวิถีชีวิตเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น และเจตนาอันแรงกล้าของบรรพชนในการสนับสนุนวัฒนธรรมบาบ๋าให้คงอยู่สืบไป คือบทเรียนประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของลูกหลานชาวบาบ๋าในการยึดถือปฏิบัติตามกรอบความแนวความคิดเพื่อน ามาปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การน าเสนอเรื่องราวเครื่องแต่งกายบาบ๋าในอดีตเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนชาวบาบ๋า และเป็นการบอกเล่าความเป็นมาที่งดงามของวัฒนธรรมลูกผสม บันทึกหน้าต่อไปคือการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างกลยุทธ์การสืบทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋าเพอรานากันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้วิวัฒนาการโลกจะปรับเปลี่ยนให้ชาวบาบ๋าดำรงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต่แนวทางการด าเนินชีวิตและความเป็นตัวตนคนบาบ๋ายังคงมีให้เห็นอยู่ในวัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร ประเพณี และภาษา ตามหลัก คิดของบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลโดยสรุปคือ “ชาวบาบ๋าควรเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเต่า อยู่บนน้ำก็ได้ หรือบนบกก็ได้ หายใจช้าเดินช้าแต่หนักแน่นและมั่นคง และด ารงตนให้อยู่ยืนยาวเป็นร้อยปี”

icon pdf th รายงานวิจัย : Download (26 MB)