Print

มีดอรัญญิก

เรื่อง              : มีดอรัญญิก

ผู้วิจัย            : นายสุเทพ บุญซ้อน                  

                       นายสามารถ จันทร์สูรย์                  

                       รองศาสตราจารย์ วรรณี แกมเกตุ                  

                       นายผดุงศิลป์ สุวรรณพงษ์                  

                       นายวินัย ยินดีวิทย์                  

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

         รายงานผลโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม : มีดอรัญญิก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับสภาพชุมชนตีมีดอรัญญิก ความเป็นมาของมีดอรัญญิก เครื่องมือของช่างทำมีดอรัญญิกขั้นตอนของการตีมีดใหญ่เพื่อใช้งานหนัก การทำทั่ง การทำมีดเล็ก การทำเคียวเกี่ยวข้าว ตามวิธีการแบบดั้งเดิม การทำมีดอรัญญิกทั้งมีดใหญ่และมีดเล็กในยุคปัจจุบัน การสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีดอรัญญิกในรูปแบบต่างๆ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการเทียบเคียงการตีมีดอรัญญิกกับการตีมีดในประเทศ สปป.ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางของบรรพบุรุษชาวช่าง ทำมีดอรัญญิก ก่อนที่จะอพยพ มาอยู่ที่บริเวณบ้านต้นโพธิ์และบ้านไผ่หนอง นานกว่า ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าโครงการ จากการดำเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติวัฒนธรรม ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านต้นโพธิ์ และหมู่บ้านไผ่หนอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่เริ่มต้นของย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก และจากการไปศึกษาการตีมีดจากแหล่งตีมีดในประเทศ สปป.ลาว อีก ๒ แห่ง

              สาระของเอกสารรายงานมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มรดก ภูมิปัญญา การตีมีดหรือการทำมีดอรัญญิกแบบดั้งเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำมีดอรัญญิกมาสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลฯ เชื่อว่าเนื้อหาของเอกสารนี้จะเป็นข้อมูลหลักฐานที่มีคุณค่าเพียงพอ สำหรับการพิจารณาเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา มีดอรัญญิก เป็นมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในอนาคตต่อไปicon pdf thdownload