Print

เครื่องมุกไทย

เรื่อง              : เครื่องมุกไทย

ผู้วิจัย            : นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม                  

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

         การวิจัยเรื่องนี้มีแรงจูงใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบการศึกษาเฉพาะกรณีและการสำรวจภาคสนาม (Case and Field Study research) ประกอบกับการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) ในรูปแบบของข้อมูลเนื้อหาสาระ ข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเสียง (mp3.) แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยและคณะคาดว่าผลที่จะได้รับจากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้การขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นมาจากรายงานการวิจัยในโครงการนี้ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ คือ ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของ “ชุมชน” ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกมิติซึ่งถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการปกป้องคุ้มครองตามหลักการของยูเนสโก (UNESCO) ที่ได้ออกอนุสัญญามรดกโลก (World Heritage Convention) ปีพุทธศักราช 2515 กอรปกับข้อคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ “เครื่องมุกไทย” ทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปลูกจิตใต้สำนึกของชุมชนและเกิดการกระตุ้นความสนใจในการคิดปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความชื่นชมร่วมกัน ขณะเดียวกันสังคมอื่นๆ ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้จักได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของงานช่างแขนงนี้ และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้ที่เกิดมาจากรายงานการวิจัยในครั้งนี้คือ รูปแบบของวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของงานช่างที่ได้รับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากในยุคอดีต และปัจจุบันยังคงปรากฏให้เห็นอยู่คือ เครื่องมุกไทยที่ปรากฏลวดลายและลักษณะที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งคณะผู้วิจัยจักได้เรียบเรียงข้อมูลด้านต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและเรียนรู้ซึ่งยังประโยขน์แก่บุคคล กลุ่มคนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากรายงานการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับมิได้เกิดแก่เฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงรายงานการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้วิจัยและคณะicon pdf thdownload