Print

การจัดการน้ำในระบบเหมืองฝาย ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน

เรื่อง              : การจัดการน้ำในระบบเหมืองฝาย ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน

ผู้วิจัย            : นายชัชวาล ทองดีเลิศ                  

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

         โครงการอนุรักษทางวัฒนธรรมไทย เรื่องการจัดการน้ําในระบบเหมืองฝาย ในพื้นที่ลุ่ม น้ําแม่ปิงตอนบน เกิดขึ้นจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงความรู2เรื่องการจัดการน้ําในระบบ เหมืองฝายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปกับกระแสสังคม การขยายตัวของเมือง การพัฒนาประเทศ ด2วยระบบโครงสร้างต่างๆ ถนน แหล่งน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการผลิตทางการเกษตรของ ชุมชนเริ่มใช2น้ํามากขึ้น ระบบการถือครองที่ดินเริ่มเปลี่ยนมือกลายเป8นบ2านจัดสรร นิคม อุตสาหกรรม ล2วนแล2วแต่มีความจําเป8นต2องใช2น้ําที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ

              ด้วยเหตุและป9จจัยดังกล่าว กลุ่มองค์กรสมัชชาเหมืองฝายลุ่มน้ําภาคเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นจาก การรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรเหมืองฝายในพื้นที่ชุมชน ตําบล ลุ่มน้ําต่างๆ ของภาคเหนือ ในการ ที่จะสร้างพื้นที่ยกระดับการจัดการน้ําในระบบเหมืองฝาย สู่เวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการเหมืองฝาย หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานองคกรพัฒนาเอกชนที่เข2าไป สนับสนุนชุมชน หรือศึกษาวิจัยในเรื่องการจัดการน้ําเหมืองฝายของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการนํากฎหมายนโยบายน้ําว่าด้วยการจัดการน้ํามาใช้ในการจัดการน้ํา ทั้ง โครงสร้างที่เป8นรูปแบบใหม่หรือสร้างระบบใหม่ขึ้นมาจัดการ ทั้งกลไก คณะกรรมการ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง หรือการจัดสรรน้ําให้กับเกษตรกรicon pdf thdownload