Print

สารทเดือนสิบ

เรื่อง              : สารทเดือนสิบ

ผู้วิจัย            : นายเชิดชัย อ๋องสกุล                  

                       นายคำนวณ นวลสนอง                  

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

         โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สารทเดือนสิบ เพื่อเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และนำเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในอนาคต เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การดำเนินงานโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สารทเดือนสิบ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย ๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) จังหวัดกระบี่ ณ ชุมชนวัดแก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๓) จังหวัดสงขลา ณ ชุมชนวัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

           

         การเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สารทเดือนสิบ ครั้งนี้ได้สำเร็จด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑) เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ที่จำพรรษาอยู่หรือมีการจัดประเพณีสารทเดือนสิบมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ๒) ผู้นำชุมชน ผู้มีความรู้และผู้มีประสบการณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบ ๓) คณะกรรมการวัดที่มีการจัดประเพณีสารทเดือนสิบ ๔) ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและ นักวิชาการ ผู้รู้ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ๕) สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการดำเนินงานโครงการ คณะผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ทำให้การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ สำเร็จด้วยดีicon pdf thdownload