Print

มรดกวัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีและนนทบุรี

เรื่อง              : มรดกวัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีและนนทบุรี

ผู้วิจัย            : รุ่งอรุณ รังรองรัตน์                  

                       ต้องลักษณ์ บุญธรรม                  

                       ปริญญา มีสุข                  

                       สุมิตรา วิริยะ                  

                       วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย                  

                       จีรพันธ์ สมประสงค์ไทย                  

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

         โครงการวิจัยเรื่อง มรดกวัฒนธรรมชาวมอญปทุมธานีและนนทบุรี (Pathumthani and Nonthaburi Cultural Heritage) เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการประจำปี 2558 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของการทำบุญผีกระจาด การตักบาตรพระร้อยทางเรือ และโลงมอญ จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการรับรู้ รักและหวงแหน ปกปักรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

              ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้จะทำให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมในมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติ และชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน เกิดความรัก หวงแหน และปกปักรักษาให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมยังคงอยู่ต่อไปในฐานะของสมบัติของชาติและสมบัติของชุมชน

         คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้โอกาสในการดำเนินงานในครั้งนี้icon pdf thdownload