Print

การรักษากระดูกหัก ของหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีและตราด

เรื่อง              : การรักษากระดูกหัก ของหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีและตราด

Title             :  The Compiled Knowledge of Traditional Healing Fractures In Chanthaburi and Trat

ผู้วิจัย            : นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์                       

                     : นางสาวชลกร ขวัญชัยนนท์                       

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

          การแพทย์พื้นบ้าน เป็นการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิม โดยอาศัยความเชื่อ พิธีกรรม และทรัพยากรที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นภูมิปัญญา ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง

         การดำเนินการรวบรวมภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีและ ตราด มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีและตราด 2) เพื่อจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก สู่การคุ้มครองภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ และ 3) เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแก่หมอพื้นบ้านและผู้นำชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลจากพื้นที่ภาคสนาม แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ผลการศึกษา ภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักของหมอพื้นบ้าน เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ส่วนใหญ่สืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ หมอแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน มีวิถีชีวิตเรียบง่ายในชุมชน อยู่ในศีลในธรรม รักษากระดูกหักด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ น้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว เข้าเฝือกด้วยไม้ไผ่ พ่น เป่าด้วยคาถาและน้ำมนต์ ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน หมอพื้นบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรีและตราด เห็นด้วยในการเสนอภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ควรจะมีการอนุรักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นภูมิปัญญาและสมบัติของชาติต่อไป


ABSTARCT

             The folk medicine was health care in the old community by faith rituals and resources are Different in each locality, so they become part of life and the wisdom to solve the health problems as well.

              The compiled knowledge of the folk healing fractures in Chanthaburi and Trat aims to 3 objectives. 1) To study the knowledge and wisdom of the folk healing fractures in Chanthaburi and Trat 2) To provide the data, the heritage of wisdom of the folk healing of fractures and protection of cultural heritage as a national heritage and 3) In order to consciously maintain the local wisdom and the Thai society. The objective was to educate the folk healer and community leaders by workshop, field data and brainstorm between owns wisdom and the relevant agencies.

              Results : The compiled knowledge of the folk healing fractures was the heritage of wisdom, culture of knowledge and practice about nature and the universe, most inherited knowledge from ancestors, have many expertise, help the patient without compensation, simple lifestyle in the community, In the precepts, treat broken bones with local resources; sesame oil, coconut oil, splinters with bamboo, blast with spells and holy water. It was the treatment of patients both physically and mentally. Folk healers and related agencies in Chanthaburi and Trat was agree on the proposed wisdom of the folk healing fractures as a cultural heritage. That should be conservative and collect data as wisdom and national treasure.icon pdf thdownload