Print

บุหงาบุดะฮฺ

เรื่อง              : บุหงาบุดะฮฺ

Title             :  Bunga-Budah

ผู้วิจัย            : ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์                       

                     : อาริฟ หมานระเด็น                       

                     : สุไรยา หนิเร่                       

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ๑) เพื่อให้ชุมชนเกตรีเกิดจิตสำนึกในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต และเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบุหงาบุดะฮฺ ๒) เพื่อจัดทำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลในชุมชนพื้นภาคใต้ และ ๓) เพื่อนำไปสู่การนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และนำเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

         ผลจากการวิจัยพบว่า บุหงาบุดะฮฺเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พึงสงวนรักษาไว้คู่กับชุมชน ชุมชน เกตรีเกิดจิตสำนึกในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนร่วมในการสงวนรักษาภูมิปัญญา “บุหงาบุดะฮฺ” ทั้งองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ผู้นำ สมาชิกในชุมชน ตลอดจนเยาวชนในชุมชนเกตรี โดยทำหน้าที่ในฐานะผู้รักษา ผู้สืบทอด ผู้ส่งเสริม และผู้สนับสนุนภูมิปัญญาบุหงาบุดะฮฺ โดยพบว่า บุหงาบุดะฮฺเป็นขนมที่อยู่คู่ชุมชนเกตรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งแต่เดิมบุหงาบุดะฮฺเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ชาววัง (วังไทรบุรี จังหวัดสตูล สมัยพระยาสมันรัฐบุรินทร์) ได้ทำขึ้น และใช้ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฮารีรายอ งานแต่งงาน การขึ้นเปล เข้าสุนัต หรืออื่น ๆ จากการศึกษาข้อมูลจากผู้อาวุโสในชุมชนตำบลเกตรีพบว่า ขนมบุหงาบุดะฮฺเข้ามาในชุมชนเกตรีครั้งแรกและได้รู้จักเนื่องจากมีผู้มาทำบุญในเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งทุกคนในชุมชนทราบว่า เป็นขนมที่มาจากวังของเจ้าเมืองสตูล และเข้ามาสู่ชุมชนเกตรี เนื่องจากชาวตำบลเกตรีที่ผ่านการทำงานในวังได้นำความรู้จากในวังมาถ่ายทอดแก่ชาวบ้านเมื่อกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด

         สมาชิกในชุมชนล้วนมีความเห็นว่า การจัดทำข้อมูลของบุหงาบุดะฮฺเพื่อเป็นคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลในชุมชนพื้นภาคใต้ และนำไปสู่การนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และนำเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเลือนหายของบุหงาบุดะฮฺไปจากชุมชนและสังคมไทย และจากการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องและคุ้มครองบุหงาบุดะฮฺให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยจะต้องพัฒนาและรักษาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอให้บุหงาบุดะฮฺเป็นขนมที่มีรสชาติดี สีสันสวยงาม ผลิตภัณฑ์ดึงดูดใจ สะดวกในการรับประทาน และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาบุหงาบุดะฮฺให้อยู่คู่สังคมสืบไป
icon pdf thdownload