Print

น้ําผึ้งจาก

เรื่อง              : น้ําผึ้งจาก วิถีคนขนาบนากแห่งลุ่มน้ําปากพนัง

Title             :  Nipa Syrup

ผู้วิจัย            : อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร                       

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําคลังข้อมูล “น้ําผึ้งจาก วิถีคนขนาบนากแห่งลุ่มน้ําปาก พนัง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้คนในชุมชนขนาบ นากเองเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของน้ําผึ้งจาก ให้คงอยู่ สืบทอดต่อไป ทําการศึกษาโดยการสํารวจ ข้อมูล และสัมภาษณ์เชิงลึกกับชาวบ้านที่มีการทําน้ําผึ้งจาก จากการสัมภาษณ์และสํารวจ พบว่าตําบล ขนาบนาก เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกจากมากพื้นที่หนึ่ง และเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากหลาย รูปแบบ โดยเฉพาะที่โดดเด่นคือ การทําน้ําผึ้งจาก การทําน้ําผึ้งจากเป็นการเรียนรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพ บุรุษ น้ําผึ้งมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการ ซึ่งกระบวนการทําน้ําผึ้งจาก เริ่มตั้งแต่การเลือกต้นจากที่ มีอายุประมาณ 5-6 ปี ที่มีลูกจากโตสมบูรณะพร้อมที่จะให้นําหวาน การตีงวงจาก การปาดงวงจาก การ เคี่ยวน้ําผึ้งจาก ซึ่งรูปแบบการเคี่ยวจะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลจากที่แตกต่างกัน น้ําหวานจากที่มี การเคี่ยวให้เดือด จะเป็นน้ําหวานพร้อมรับประทาน ถ้ามีการเคี่ยวจนข้นจะเป็นน้ําผึ้งจาก และถ้ามีการ เคี่ยวต่อและมีการใช้ไม้โซมจะเปนน้ําผึ้งปีกแข็ง เรียกว่า น้ําผึ้งโซม และถ้ามีการเคี่ยวน้ําผึ้งโดยมีการยี จะ เป็นน้ําผึ้งผงหรือน้ําผึ้งเกร็ด การทําน้ําผึ้งจากในตําบลขนาบนากส่วนใหญ่ทําเป็นอาชีพหลักและนิยมทํา เป็นรูปแบบของน้ําผึ้งโซมเพื่อจําหน่ายให้แก่พ่อค้าที่มารับซื้อ ส่วนน้ําผึ้งขวดและน้ําผึ้งผงนิยมทําเพื่อ รับประทานและจําหน่าย ซึ่งสามารถนํามาเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนมได้เป็นอยางด

         การทําน้ําผึ้งจากในตําบลขนาบนากมีความโดดเดนในการทําและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เมื่อ เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่มีการทํา พบว่าขนาบนากมีการทําที่ยังยึดแบบดั้งเดิมที่มีการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษ และทําในปริมาณมาก ทําเพื่อการยังชีพทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้วิธีการทําน้ําผึ้งจากของเยาวชนรุ่นหลังยังมีอยู่น้อย เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญมาก นัก ดังนั้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จะทําการให้ข้อมูลผ่านช่องทางโรงเรียน และจัดทําสื่อวีดีโอ เพื่อให้ เยาวชนได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของน้ําผึ้งจาก

         แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีภัยคุกคามในพื้นที่ป่าจาก ได้แก่ การรุกล้ําของน้ําเค็ม แมลงและโรค พืช เช่น ด้วง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่ป่าจาก และการทําน้ําผึ้งจากควรได้รับการฟื้นฟู เก็บ รักษาทั้งความเป็นเอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตป่าจากไว้ให้ดํารงอยู่ เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป


ABSTARCT

             The purpose of this study is to gather data of nipa syrup which is a cultural identity of Khanabnak lifestyles of Pak Panang River Basin. Also to bring awareness of its value and benefits for the local people so that they will inherit this traditional heritage. The data of this study was collected by survey and interview methods. The surveys revealed that Khanabnak district has a wide area of nipa palm fields data explains various ways to use this plant. Nipa syrup production has been practiced sustainably over a hundred years in Khanabnak district. The production process of this nutritious syrup begins with choosing mature fruit from the plant aged 5 – 6 years. Beating, cutting the fruit stalk, collecting sap and boiling are the main process. The fresh juice can be turned into various sweetening products depend on the type of boiling and process. The initial form is syrup then brownish sugar and powdered sugar. Brownish sugar is the top product that merchants come to collect it from the farm. The other types of products are mostly for household use as local foods and sweets. Nipa syrup is a main source of income for the local people here.

              Nipa syrup production is an identity and characterization of people in Khanabnak district. Compared to other areas, Khanabnak has preserved its traditional way which was inherited from their ancestors. Moreover, there is an increasing amount of local people who run nipa syrup production as a family-run business. With less attention from our new generation to this traditional heritage, it is important to transmit this knowledge in school and offer learning materials. Major treats o the nipa plam are saline water intrusion and some pests such as the red palm weevil.

              We should strive to protect the future of the nipa palm. Educational media such as videos and brochures should be implemented to insure our traditions for future generations.icon pdf thdownload