Print

ภาษากฺ๋อง

เรื่อง              : ภาษากฺ๋อง

Title             :  Gong

ผู้วิจัย            : มยุรี ถาวรพัฒน์                       

ปีงบประมาณ   : 2558 

บทคัดย่อ

           

          ภาษาเป็นระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มชน ภาษาเป็นทั้งระบบความคิด ระบบความรู้ ความเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งบันทึกภูมิปัญญาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ แต่ละกลุ่มชน ดังนั้นภาษาแต่ละภาษาจึงมีคุณค่าและเป็นมรดกของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้

 

              การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ การพัฒนาเศรษฐกิจ สื่อสารมวลชน ทำให้หลายภาษาตกอยู่ในภาวะวิกฤต โดยในจำนวนกว่า ๗๐ กลุ่มภาษาในประเทศไทย มีจำนวนถึง ๑๕ กลุ่ม ที่อยู่ในกลุ่มภาวะวิกฤตรุนแรงใกล้สูญ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๕๒) จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้ด้านภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสงวนรักษาและสืบสานการใช้ภาษาท้องถิ่นและภูมิปัญญาในหมู่เยาวชนหรือชนรุ่นหลังต่อไป

                   โครงการบันทึกรวบรวม เพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษากฺ๋อง มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยศึกษา บันทึก รวบรวมข้อมูลและจัดทำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในที่นี้หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์กฺ๋อง ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน ทิเบต โดยศึกษาระบบภาษา คำศัพท์ วรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ การดำเนินงานโครงการนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักวิชาการ

              ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ได้แก่ ภาษา คำศัพท์ วรรณกรรมท้องถิ่น องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ก๋อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับชุมชนชาวกฺ๋องและวงวิชาการด้านภาษา และวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นการบันทึกเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างรุนแรง เสี่ยงต่อการสูญหาย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดทำระบบคลังข้อมูลดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ดำรงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศและของมนุษยชาติ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้อีกด้วย


ABSTARCT

               Language is a communication system that is created from specific wisdom of each language group. Language is also a system of ideas, knowledge systems, understanding of the world, the environment, and identity. So each language has own value and Is an intangible heritage of humanity.

                 Because of globalization, modern economic development and the mass media, many languages are in serious decline. At present, at least 15 ethnic languages in Thailand are considered severely endangered, (Suwilai Premsrirat, 2009). It is urgent that we systematically gather and record the knowledge of endangered languages and local knowledge, to promote the preservation and maintenance of local language use and local wisdom for the next generation.

              The objectives of “The project on language documentation for language and local wisdom safe-guarding of ethnic groups: Gong”, are to safe-guard local cultural heritage by means of language documentation and archiving, especially of the Gong-an ethnic group belonging to the Sino-Tibetan language family-and to study the structure of their language, vocabulary, literature, as well as local wisdom. A participatory action research methodology was used in this project with the cooperation of community members and academic researchers.

              The results of this project reveal Gong vocabulary, local literature, local knowledge, and local wisdom that will directly benefit the Gong community and academic researchers in linguistics and cultures. As it is a language documentation, the local knowledge of ethnic group which is in severe crisis and at risk of being lost, may be preserved. Moreover, the findings are beneficial for language archiving. These guidelines for preserving national cultural heritage serve to maintain the value of language and cultural diversity of the country and of humanity, including the promotion of learning and sustainable social development that can reduce inequality.icon pdf thdownload