Print

ช่วยเหลือ

รายละเอียดการทำงานของระบบ

การทำงานของระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่าน http://10.10.10.25/intra และเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมhttp://10.10.10.25/web

help-1

เมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์จะปรากฎหน้าจอดังนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้ หน้าแรก UNESCO มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทำเนียบนาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการค้นหาข้อมูล ซึ่งมีเมนูย่อย ส่วนทางด้านล่างจะมีเมนู ประกอบด้วย ผังเว็บไซต์ ซึ่งแสดงข้อมูลเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทั้งหมด และเมนูช่วยเหลือ เพื่อแนะนำการใช้งานทั้งระบบ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จะประกอบด้วยข้อมูล 7 สาขา ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าสู่ สาขา/ประเภท ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏได้ เช่น ศิลปะการแสดง(79/4) แสดงว่า มี 79 รายการในสาขาศิลปะการแสดง และยังมี 4 สาขามีอยู่ภายใต้สาขาศิลปะการแสดง

help-2
ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทุกสาขาได้ โดยที่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาในช่อง แล้วกดปุ่ม ค้นหา เช่นค้นคำที่มีคำว่า ปี่ จะปรากฏแค่ 4 รายการ ดังรูปประกอบ หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลในช่องต่าง ๆ สามารถกดได้ที่ ล้างค่า ผู้ใช้ยังสามารถค้นหาข้อมูลจากปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาคได้ จังหวัด และสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ ผู้ใช้สามารถคลิกที่อักษร ก – ฮ เพื่อเข้าสู่รายการที่มีตัวอักษรนำที่คลิก 

การแสดงรายการระบบจะแสดงผลข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อรายการ สาขา/ประเภท ซึ่งสามารถคลิกเข้าสู่รายการตามลิงค์ ชื่อรายการ สาขา/ประเภทได้ และระบบได้แบ่งหน้าแสดงผลหน้าละ 30 รายการ โดยมีการแสดงผลท้ายรายการ

๑. ศิลปะการแสดง
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะศิลปะการแสดง โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหา สามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีศิลปะการแสดง จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-3


๒. งานช่างฝีมือดั้งเดิม
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะงานช่างฝีมือดั้งเดิม โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีงานช่างฝีมือดั้งเดิม จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-4

๓. วรรณกรรมพื้นบ้าน
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะวรรณกรรมพื้นบ้าน โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีวรรณกรรมพื้นบ้าน จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-5

๔. กีฬาภูมิปัญญาไทย
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะกีฬาภูมิปัญญาไทย โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีกีฬาภูมิปัญญาไทย จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-6

๕. แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-7

๖. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-8

๗. ภาษาไทย, ภาษาถิ่น และภาษากลุ่มชาติพันธ์
ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะภาษาไทย, ภาษาถิ่น และภาษากลุ่มชาติพันธ์ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง จากนั้นกด ค้นหา หรือผู้ใช้ต้องการลบเงื่อนไขการค้นหาสามารถกดได้ที่ ล้างค่า และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากภูมิภาคที่มีภาษาไทย, ภาษาถิ่น และภาษากลุ่มชาติพันธ์ จังหวัด และปีที่มีการขึ้นทะเบียนได้

help-9

เมื่อเข้าสู่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คลิกปุ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อเตรียมหน้าจอสำหรับพิมพ์

help-10

จะปรากฏหน้าจอใหม่สำหรับพิมพ์ขึ้น(Printer-friendly format) แล้วคลิกปุ่มเครื่องพิมพ์อักครั้ง เพื่อทำการพิมพ์

help-11

ภาพประกอบ - สามารถคลิกที่รูปประกอบขนาดเล็ก เพื่อแสดงเป็นภาพประกอบขนาดใหญ่ได้

 help-12

help-13

สามารถใช้ลูกศรซ้าย-ขวา ที่แป้นพิมพ์ เพื่อแสดงภาพถัดไปและก่อนหน้าได้
มัลติมีเดีย – คลิกที่ปุ่มเล่นบนคลิปที่ต้องการแสดง

help-14

ทำเนียบนาม

ระบบทำเนียบนามจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ บุคคล และหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งจะแสดงหมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่รอง เช่น หมวดหมู่หลัก ช่างฝีมือพื้นบ้านของไทย(3) คือมีข้อมูลเครือข่ายวัฒนธรรมในหมวดหมู่หลัก 3 รายการ หมวดหมู่รอง เครื่องโลหะ(1) คือมีข้อมูลเครือข่ายวัฒนธรรมในหมวดหมู่รองนี้ 1 รายการ

help-15

help-16

help-17

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จะแสดงหน้าหนังสือเป็นลักษณะตู้หนังสือ สามารถคลิกหน้าปกหนังสือเพื่อเข้าสู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือทำการคลิกที่หมวดหนังสือ เพื่อเข้าตู้หนังสือทีละหมวด

help-18

help-19

help-20

การค้นหา

ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้นในช่องค้นหา ระบบจะค้นหาทันทีโดย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการจากการค้นหาแบบด่วนที่ต้องการ หรือเลือก More results เพื่อค้นหาแบบพิเศษ กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการได้

help-21

help-22

ผังเว็บไซต์

จะแสดงเมนูทั้งหมดของระบบ ตามโครงสร้างที่มี ณ ปัจจุบัน

help-23